Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

15.jūlijs
Šodien skumjš paziņojums,kas publicēts- https://www.doc.govt.nz/news/media-rele ... aroa-head/
146 dienu vecumā nomiris viens no albatrosu bērniem. :cry:
Date: 15 July 2021
Last week, a 146-day-old male chick died after a routine supplementary feeding was carried out.

The rangers noticed the chick had laboured breathing after the feed. The bird’s condition deteriorated very quickly and unfortunately it died. The chick was underweight for its age and needed extra food to help it gain weight.

The chick was sent to Massey University for a necropsy to determine the exact cause of death.

Department of Conservation (DOC) Supervisor Jim Watts says the necropsy found a sizeable piece of rocky material (resembling charcoal) stuck in chick’s trachea, which led to the chick asphyxiating.

It is not known how the chick first ingested the rock, but it is thought the parent may have picked it up while fishing (as charcoal floats) and fed it to the chick, which then regurgitated the material while being supplementarily fed and inhaled it.

“Our rangers out at Taiaroa Head are dedicated to caring for these special birds, working long hours, over holiday periods and in tough conditions to give them the best chance of survival, so this incident is hard for the team.”

Jim Watts says supplementary feeding of toroa chicks is a routine activity that has been used successfully for decades at the Pukekura colony. For chicks that are very underweight, weighing and feeding occurs multiple times a week to ensure their weight is increasing.

Over the last three seasons, more than 275 supplementary feeds have been carried out and this is the only time there was an incident.

“Chicks can become underweight for several reasons. Their parents may be inexperienced foragers or new to feeding a chick, there may be poor food resources at sea, or the chick may have lost a parent so is only getting food from one parent. It may also be caused by an underlying health condition,” Jim Watts said.

“The colony at Pukekura is intensively managed to give the chicks the best chance of survival. Issues that rangers help to mitigate include extreme temperatures, fly strike on hatching chicks, predators, and underweight chicks.”

Jim Watts says intensively managing a species always carries some level of risk, but without the management and intervention at Pukekura many of the chicks would not successfully fledge each breeding season and join the colony when they return from sea in four to eight years’ time.

DOC will be reviewing what happened to see what can be learned, or if there are things that could be done differently to further reduce the risk of this happening again.

There are 32 chicks remaining at Pukekura/Taiaroa Head, which is still a record number since the first chick fledged from the headland in 1938.
(GT tulkojums)
Datums: 2021. gada 15. jūlijs
Pagājušajā nedēļā 146 dienas vecs cāļa tēviņš nomira pēc parastās papildu barošanas.

Mežsargi pamanīja, ka cālis pēc barošanas ir apgrūtinājis elpošanu. Putna stāvoklis ļoti ātri pasliktinājās un diemžēl nomira. Cālim bija nepietiekams svars, ņemot vērā vecumu, un tam vajadzēja papildu pārtiku, lai palīdzētu tam iegūt svaru.

Cālis tika nosūtīts uz Massey University pēc autopsijas, lai noteiktu precīzu nāves cēloni.

Konservācijas departamenta (DOC) vadītājs Džims Votss saka, ka autopsija atrada ievērojamu akmeņaina materiāla gabalu (kas atgādina kokogli), kas bija iestrēdzis cāļa trahejā, kā rezultātā cālis nosmakās.

Nav zināms, kā cālis pirmo reizi norija akmeni, taču tiek uzskatīts, ka vecāks, iespējams, to ir pacēlis makšķerēšanas laikā (kā ogles peld) un barojis to cālim, kurš pēc tam materiālu atkārtoti sašķidrināja, vienlaikus barojot un ieelpojot.

"Mūsu mežsargi Taiaroa Head ir veltīti rūpēm par šiem īpašajiem putniem, strādājot garas stundas, svētku laikā un grūtos apstākļos, lai dotu viņiem vislabākās izdzīvošanas iespējas, tāpēc komandai šis incidents ir smags."

Džims Votss saka, ka toroa cāļu papildbarošana ir ikdienišķa darbība, kas gadu desmitiem veiksmīgi izmantota Pukekura kolonijā. Cāļiem, kuriem ir ļoti mazsvara, svēršana un barošana notiek vairākas reizes nedēļā, lai nodrošinātu to svara pieaugumu.

Pēdējo trīs sezonu laikā ir veiktas vairāk nekā 275 papildbarības, un šī ir vienīgā reize, kad notika incidents.

“Cāļiem var būt nepietiekams svars vairāku iemeslu dēļ. Viņu vecāki var būt nepieredzējuši lopbarības meklētāji vai jauni cāļa barošanai, jūrā var būt nepietiekami pārtikas resursi vai cālis ir zaudējis vecāku, tāpēc pārtiku saņem tikai no viena no vecākiem. To var izraisīt arī pamata veselības stāvoklis, ”sacīja Džims Votss.

“Kolonija Pukekurā tiek intensīvi pārvaldīta, lai dotu cāļiem vislabākās izdzīvošanas iespējas. Rangers palīdz mazināt ārkārtas temperatūras, mušu triecienus inkubējamiem cāļiem, plēsējiem un mazuļiem ar mazu svaru. ”

Džims Votss saka, ka intensīva sugas pārvaldīšana vienmēr rada zināmu riska pakāpi, taču bez Pukekuras pārvaldības un iejaukšanās daudzi cāļi katrā vairošanās sezonā veiksmīgi neapslīdētu un nepievienotos kolonijai, kad viņi atgriezīsies no jūras četru līdz astoņu gadu laikā.

DOC pārskatīs notikušo, lai redzētu, ko var iemācīties, vai arī ir lietas, kuras varētu darīt citādi, lai vēl vairāk samazinātu risku, ka tas atkārtotos.

Pie Pukekura / Taiaroa Head ir palikuši 32 cāļi, kas joprojām ir rekordliels skaits kopš pirmā cāļa bēgšanas no zemesraga 1938. gadā.
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

9.28
Tiaki vēl pūkainīte :)
Image
14.03
Tētis LGK.
Image
14.06
Image
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

Pēc neilga brīža ierodas mammīte LGL.
14.17
Image
14.25
Barošana beigusies.
Image
14.32
Image
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

20.jūlijs
Rīts pirms svēršanas.
8.38
Image
8.42
Image
8.43
Image
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

Mammīte LGL baro bērnu jau sesto dienu pēc kārtas.
Šajā barošanas reizē mazajai tiek diezgan lieli kalmāru vai zivs gabali :)
9.06
Image

Image
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (hello everyone)
Weigh Day.

Today Tiaki is 177 days old and weighs 8.8kg at the weight taken just prior to 10am this morning. SSTrig is 176 days old was fed just after Tiaki was weighed so Colin and Theo moved on to weigh other chicks. SSTrig was weighed at 10.45am and weighs a huge 9.8kg.

LGL had fed Tiaki this morning at 9.05am so both weights are post feeding. Last week these two chicks weights were down and now they are above average for female chicks of their age.
LGK has now flown over 45483km (28261 miles) since receiving the GPS tracker.
Banding Day

Banding Day will be this Friday 23rd July between 11am and 4pm NZST.

Last years bands, this year the plastic bands will be white and are currently having their numbers engraved on them.
Bands are necessary to increasing the knowledge of how the population of toroa (northern royal albatross) are doing. By banding we know how successful each bird is at breeding, how old each bird is, and who is related to who.
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (sveiki visi)
Svēršanas diena

Šodien Tiaki ir 177 dienas vecs un sver 8,8 kg pēc svara, kas tika svērts šorīt pulksten 10:00. SSTrig ir 176 dienas vecs, kad viņš tika barots tieši pēc Tiaki svēršanas, tāpēc Kolins un Teo turpināja svērt citus cāļus. SSTrig svēra pulksten 10.45 un sver milzīgu 9.8kg.

LGL bija barojis Tiaki šorīt plkst. 9.05, tāpēc abi svari ir pēc barošanas. Pagājušajā nedēļā šo divu cāļu svars samazinājās, un tagad tas ir virs vidējā rādītāja viņu vecuma cāļiem.

Kopš GPS sekotāja saņemšanas LGK tagad ir lidojis vairāk nekā 45483 km (28261 jūdzes).

Gredzenošanas diena.

Gredzenošanas diena būs šo piektdien, 23. jūlijā, laikā no pulksten 11:00 līdz 16:00.
Image
Pagājušo gadu joslas, šogad plastmasas joslas būs baltas, un šobrīd uz tām ir iegravēti to numuri.
Joslas ir nepieciešamas, lai palielinātu zināšanas par to, kā klājas toroa (ziemeļu karaliskā albatrosa) populācijai. Ar lentes palīdzību mēs zinām, cik veiksmīgi katrs putns audzē, cik vecs ir katrs putns un kurš ar kuru ir saistīts.
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

22.jūlijs
Pie Tiaki atlidojis tētis LGK un pēc pāris stundām arī mamma.

Royal Albatross ~ LGK Is Back! Gives Tiaki A Nice Feeding & Several Mouthfuls Of Squid! 7.22.21
Lady Hawk
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

23.jūlijs
Labdien!
Pienākusi gredzenošanas diena. :)
Oficiālais paziņojums vēl tikai būs,bet ir zināms ,ka Tiaki numuriņš ir 60.
10.40
Image
10.41
60 var saskatīt :)
Image
10.41
Image
Last edited by Raganiete on 23 Jul 2021 03:03, edited 1 time in total.
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

11.15
Albatrosu bērns pēc gredzenošanas,bet gredzentiņu vēl neparādīja. :)
Image

Image


Royal Cam Albatross ~ BANDING Day For Royalcam Chick Tiaki! 💕 7.23.21
Lady Hawk
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

25.jūlijs
Labdien!
Nu jau pāris dienu vecs paziņojums par albatrosēnu gredzenu numuriņiem.
Uz metāla stīpas esošie numuri netiek ziņoti un parasts vērotājs tos tāpat saskatīt nevar. ;)
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (hello everyone)

Banding day has come and gone. Tiaki is number 60 and SSTrig is 61.
Here is a close up of applying a Stainless Steel band to one of the other chicks.
Image
Image credit Sharyn Broni
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (sveiki visi)

Gredzenošanas diena ir pienākusi un pagājusi. Tiaki ir 60. numurs, bet SSTrig ir 61.
Šeit ir aplūkots nerūsējošā tērauda lentes uzlikšana kādam citam cālim.

Tiaki tiek ļoti regulāri barots,ierodas abi vecāki un atliek cerēt,ka septembra beigās visi 32 mazuļi aizlidos.
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

26.jūlijs
Lady Hawk izveidojusi video,kur varam vērot abu kaimiņu meiteņu nedraudzīgās attiecības.
Patiesībā nedraudzīga ir kaimiņu mazule. ;)

Royal Albatross ~ Tiaki Ventures Into SSTrig Territory! Gets Nipped & Feather Pulled Out! 7.26.21
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

27.jūlijs
Labdien!
Šodien ārkārtējs notikums,kas liekas turpinās,jo ir pārklāta kamera un vērotājiem nav iespēja redzēt notiekošo. ;)
LGK ieradās barot Tiaki un tikai iebarots pārāk liels kalmāru gabals.Tad albatrosēnu pārbaudīja un bija informācija,ka viss kārtībā,bet pašlaik notiek vēl kādas darbības.Par cik kamerā bija redzama tikai Tiaki,tad jādomā,ka darbības saistītas ar viņu.(Varbūt,ka iemesls pilnīgi cits,tā arī gribas cerēt.)

Royal Cam Albatross ~ LGK Feeds Tiaki A MASSIVE Mouthful Of Food! 7.27.21
Lady Hawk

Royal Albatross ~ Ranger Theo Checks On Tiaki To Make Sure She Is Okay! 7.27.21
Lady Hawk
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

17.41
Image

Image

Kamēr nebija skatāma albatrosu tiešraide,kāda no Jaunzēlandes foruma ievietoja zilo pingvīniņu ligzdas tiešraides adresi
https://www.youtube.com/watch?v=EJnRehli5RE
Oamaru Blue Penguin Nest
Urban Wildlife Trust WILDCAMS
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

28.jūlijs
Labdien!
Albatrosu bērns ticis galā ar bagātīgo barojumu :) un dzīve rit tālāk.
Tiešraide parādījās tikai no rīta un pirmais attēls bija mazliet satraucošs,jo ligzda tukša. ;)
8.28
Image
8.34
Atlido mamma LGL,viņai piebiedrojas kāds svešs albatross,atlāčo Tiaki un mamma uzsāk barošanu.
Image
8.34
:)
Image
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

29.jūlijs
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (hello everyone)
Weigh day was a couple of days late this week due to staffing constraints. A full check and weigh as well as some band maintenance was carried out today.
Tiaki is 186 days old and weighs 9.2kg. This is a good weight for this time and follows a period where she had been on the slightly low side. In comparison, SSTrig chick is 9.0kg at 185 days. Tiaki had a particularly big feed from LGK (dad) on Tuesday.
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (sveiki visi)
Svara diena šonedēļ kavējās pāris dienas personāla ierobežojumu dēļ. Šodien tika veikta pilnīga pārbaude un svēršana, kā arī dažu gredzenu apkope.
Tiaki ir 186 dienas veca un sver 9,2 kg. Tas ir labs svars šim laikam un seko periodam, kad viņa bija bijusi nedaudz pazemā svarā. Salīdzinājumam, SSTrig cāļa svars ir 9,0 kg 185 dienu laikā. Tiaki otrdien bija īpaši liela barība no LGK (tēta).

Image
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

3.augusts
Labdien!
Svarīgākās ziņas albatrosu valstībā(šoreiz arī sliktas ziņas) :cry:
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (hello everyone)

Today Tiaki is 191 days old. The count down is on to fledging now and the serious flight practise has started. Tiaki and SSTrig were weighed around 9.20am this morning. Tiaki weighs 8.8kg and 10.SSTrig 10.6, she who was fed twice prior to weighing. A lot of parents were in this morning and 4 chicks required supplementary feeding.
The average female chick fluctuates around the top of the dark grey area on the graph which you will see has levelled of at this stage and drops down to a fledging weight between 7.5kg and 8.5kg.
Unfortunately two more of this year’s toroa chicks have died and only one week apart. Lower Bluff Track (LBT) and Upper Quarry (UQ) were both taken to the Dunedin Wildlife Hospital for X-rays and blood tests after rangers found them with suspected leg injuries. The birds were returned to the headland after the X-rays and blood test showed no obvious issues. Sadly both UQ and LBT died several days after returning despite the team providing extra care and medication. The post-mortem results show that both chicks died of severe gout. This is quite unexpected as they were in great body condition and had not needed much supplementary food from rangers, UQ had received 4 feeds, LBT hadn’t received any. We are looking into the possible underlying cause of the gout but at this stage it is still unknown. This leaves us with 30 toroa chicks at Pukekura – Taiaroa Head.
Sharyn Broni (mežzinis, DOC) Mod
Kia ora koutou (sveiki visiem)

Šodien Tiaki ir 191 dienu veca. Tagad tiek skaitīts atpakaļ, un ir sākušies nopietni lidojumu treniņi. Šorīt Tiaki un SSTrig tika nosvērti ap pulksten 9.20. Tiaki sver 8,8 kg un 10. STRig 10,6, viņa pirms svēršanas tika barota divas reizes. Šorīt bija daudz vecāku un 4 cāļiem bija nepieciešama papildu barošana.
Vidējā cāļu mātīte svārstās ap grafika tumši pelēkās zonas augšpusi, kas, kā jūs redzēsit, šajā posmā ir izlīdzinājusies un nokrīt līdz jaunam svaram no 7,5 kg līdz 8,5 kg.

Diemžēl vēl divi no šī gada toroa cāļiem ir miruši un tikai ar vienas nedēļas starpību. Lower Bluff Track (LBT) un Upper Quarry (UQ) tika nogādāti Dunedinas savvaļas dzīvnieku slimnīcā rentgena un asins analīžu veikšanai pēc tam, kad reindžeri konstatēja, ka viņiem ir aizdomas par kāju savainojumiem. Putni tika atgriezti zemesragā pēc tam, kad rentgena un asins analīzēs nebija redzamu problēmu. Diemžēl gan UQ, gan LBT nomira vairākas dienas pēc atgriešanās, neskatoties uz to, ka komanda nodrošināja papildu aprūpi un medikamentus. Pēcnāves rezultāti liecina, ka abi cāļi nomira no smagas podagras. Tas ir diezgan negaidīti, jo viņi bija lieliskā ķermeņa stāvoklī un viņiem nevajadzēja daudz papildu pārtikas no mežsargiem, UQ bija saņēmis 4 barības, bet LBT - nevienu. Mēs meklējam iespējamo podagras cēloni, taču šajā posmā tas vēl nav zināms. Tādējādi mums paliek 30 toroa cāļi pie Pukekura - Taiaroa Head.

Svara tabula:
Image
https://www.doc.govt.nz/nature/native-a ... ks-weight/

Lady Hawk video par rīta svēršanu un mazās albatrosu princeses lidojumu treniņiem.

Royal Albatross ~ Weight Day & Tiaki Tries To Run Away From Rangers! 😊 8.3.21


Royal Albatross ~ Tiaki Winging & Jumping for Joy! Ventures Out Further Towards Observatory! 8.3.21
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

10.augusts
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod •
Featured by Department of Conservation
Kia ora koutou (hello everyone)

At 198 days of age Tiaki is now in the final month or so prior to fledging. She, and the other chicks have the sense that they want to be off the ground to get to where their parents find the food.

Weights today are: Tiaki, 8.8kg, (the same as last week), SSTrig, 9.3kg (0.7kg down from last week after 2 feeds by parents prior to last weeks weighing). In 2-3 weeks the weights will drop in preparation for fledging.
Check out LGK's impressive flight to the Kaikoura coast and back during the last week:
https://my.wildlifecomputers.com/data/m ... 139976bcfe
LGK has now flown well over 51 000 km since he received his GPS on the 10th February.
New Zealands Conservation Week is the 4th - 12th September this year. It is likely to be a busy time for Taiaroa Head rangers as we check that chicks have successfully fledged.
Sharyn Broni (Ranger, DOC)
Piedāvā Saglabāšanas departaments
Kia ora koutou (sveiki visiem)

198 dienu vecumā Tiaki tagad ir pēdējā mēnesī pirms aizlidošanas. Viņai un citiem cāļiem ir sajūta, ka viņi vēlas būt ārpus zemes, lai nokļūtu tur, kur viņu vecāki atrod ēdienu.

Šodienas svars ir: Tiaki, 8,8 kg (tāds pats kā pagājušajā nedēļā), SSTrig, 9,3 kg (par 0,7 kg mazāk nekā pagājušajā nedēļā pēc 2 vecāku barošanas reizēm pirms pēdējo nedēļu svēršanas). 2-3 nedēļu laikā svars samazināsies, gatavojoties izlidošanai.
Iepazīstieties ar LGK iespaidīgo lidojumu uz Kaikouras piekrasti un atpakaļ pagājušās nedēļas laikā:
https://my.wildlifecomputers.com/data/m ... 139976bcfe
Kopš GPS saņemšanas 10. februārī LGK tagad ir veikusi vairāk nekā 51 000 km.
Jaunzēlandes saglabāšanas nedēļa šogad ir 4. - 12. septembris. Tas, iespējams, būs aizņemts laiks Taiaroa Head Rangers, jo mēs pārbaudām, vai cāļi ir veiksmīgi aizlidojuši.

Video par kaimiņu meiteņu konfliktiem,bet līdzīgi notiek gandrīz katru dienu. :)
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
They are all fairly territorial at this stage and will not form friendships until they come back after several years of living on the ocean.
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Viņi visi šajā posmā ir diezgan teritoriāli un neveidos draudzību, kamēr neatgriezīsies pēc vairāku gadu dzīves okeānā.


Royal Albatross ~ Whose Your Daddy? 😊 Tiaki & SSTrig Squabble Over LGK's Arrival & Feeding! 8.9.21


Royal Albatross ~ Albie Chick Fight 😊 SSTrig Is Feisty & Snappy With Tiaki & Plateau Chicks 8.10.21
Lady Hawk
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

12.augusts
Spilgts un krāsains Tiaki rīts.
7.28
Image
7.34
Image
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

16.augusts
Beidzot diena ,kurā visa albatrosu ģimenīte ir kopā,jo pie meitiņas ir ieradušies abi vecāki. :)
13.31
Mammīte LGL
Image
13.33
Tiaki gaida barošanu
Image
13.33
Ieradusies arī kaimiņu meitene. ;)
Image
Raganiete
Posts: 7652
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

13.34
Mamma baro un arī LGK ir,bet nu jau visā notikumā piedalās arī kaimiņiene :)
Image
13.37
Mammu nomaina tētis un LGL dodas uz pārrunām ar kaimiņu bērnu,kura demonstrē savus spārnus :)
Image
13.39
Image
Post Reply

Return to “Albatrosi, Vētrasputni”